കൊല്ലവർഷം - JavaScript API (v1.3.12)
Show:

File: lib/dates/kollavarshamDate.js

/*
 * kollavarsham
 * http://kollavarsham.org
 *
 * Copyright (c) 2014-2018 The Kollavarsham Team
 * Licensed under the MIT license.
 */

/**
 * @module kollavarshamDate
 */
import BaseDate from './baseDate.js';

/**
 * Represents a Kollavarsham date's year, month and date
 * @class KollavarshamDate
 * @constructor
 * @param [year=1] {Number} The Kollavarsham year
 * @param [month=1] {Number} The Kollavarsham month
 * @param [day=1] {Number} The Kollavarsham day
 * @extends BaseDate
 */
class KollavarshamDate extends BaseDate {

 constructor(year = 1, month = 1, day = 1) {
  super(year, month, day);
 }

 /**
  * Returns the Kollavarsham Naksatra name (in English) for this instance date
  *
  * @property naksatraName
  * @type {string}
  */
 get naksatraName() {
  return this.naksatra.enMalayalam;
 }

 /**
  * Returns the Kollavarsham Naksatra name (in Malayalam) for this instance of date
  *
  * @property mlNaksatraName
  * @type {string}
  */
 get mlNaksatraName() {
  return this.naksatra.mlMalayalam;
 }

 /**
  * Returns the Kollavarsham month name (in English) for this instance of date
  *
  * @property masaName
  * @type {string}
  */
 get masaName() {
  return KollavarshamDate.getMasaName(this.month - 1).enMalayalam;
 }

 /**
  * Returns the Kollavarsham month name (in Malayalam) for this instance of date
  *
  * @property mlMasaName
  * @type {string}
  */
 get mlMasaName() {
  return KollavarshamDate.getMasaName(this.month - 1).mlMalayalam;
 }

}

export default KollavarshamDate;