കൊല്ലവർഷം - JavaScript API (v1.3.12)
Show:

File: lib/celestial/planetarySystem/planets/index.js

/*
 * kollavarsham
 * http://kollavarsham.org
 *
 * Copyright (c) 2014-2018 The Kollavarsham Team
 * Licensed under the MIT license.
 */

/**
 * @module planets
 */

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Planet
 * @constructor
 */
class Planet {
 constructor() {
  /**
   * Name of the planet subclass
   *
   * @property name
   * @type {string}
   */
  this.name = null;
  /**
   * **TODO: Description**
   *
   * @property YugaRotation
   * @type {Number}
   */
  this.YugaRotation = 0; // sidereal rotations
  /**
   * **TODO: Description**
   *
   * @property Rotation
   * @type {Number}
   */
  this.Rotation = 0;
  /**
   * **TODO: Description**
   *
   * @property Sighra
   * @type {Number}
   */
  this.Sighra = 0;
  /**
   * **TODO: Description**
   *
   * @property MeanPosition
   * @type {Number}
   */
  this.MeanPosition = 0;
  /**
   * **TODO: Description**
   *
   * @property Apogee
   * @type {Number}
   */
  this.Apogee = 0;
  /**
   * **TODO: Description**
   *
   * @property MandaCircumference
   * @type {Number}
   */
  this.MandaCircumference = 0;
  /**
   * **TODO: Description**
   *
   * @property SighraCircumference
   * @type {Number}
   */
  this.SighraCircumference = 0;
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Star
 * @extends Planet
 */
class Star extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'star';
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Sun
 * @extends Planet
 */
class Sun extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'sun';
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Moon
 * @extends Planet
 */
class Moon extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'moon';
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Mercury
 * @extends Planet
 */
class Mercury extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'mercury';
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Venus
 * @extends Planet
 */
class Venus extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'venus';
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Mars
 * @extends Planet
 */
class Mars extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'mars';
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Jupiter
 * @extends Planet
 */
class Jupiter extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'jupiter';
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Saturn
 * @extends Planet
 */
class Saturn extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'saturn';
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Candrocca
 * @extends Planet
 */
class Candrocca extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'candrocca';
 }
}

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Rahu
 * @extends Planet
 */
class Rahu extends Planet {
 constructor() {
  super();
  this.name = 'rahu';
 }
}

export default {Planet, Star, Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Candrocca, Rahu};