കൊല്ലവർഷം - JavaScript API (v1.3.14)
Show:

File: lib/celestial/planetarySystem/index.js

/*
 * kollavarsham
 * http://kollavarsham.org
 *
 * Copyright (c) 2014-2018 The Kollavarsham Team
 * Licensed under the MIT license.
 */

/**
 * @module planetarySystem
 */
import _ from 'lodash';

import planets from './planets/index.js';
import Yuga from './yuga.js';

let star;
let sun;
let moon;
let mercury;
let venus;
let mars;
let jupiter;
let saturn;
let candrocca; // Moon Apogee
let rahu; // Moon Node

let _yuga; // eslint-disable-line no-underscore-dangle

let planetsList;

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class PlanetarySystem
 */
class PlanetarySystem {

 constructor(system = 'SuryaSiddhanta') {

  this.system = system === 'InPancasiddhantika' ? system : 'SuryaSiddhanta';

  star = new planets.Star();
  sun = new planets.Sun();
  moon = new planets.Moon();
  mercury = new planets.Mercury();
  venus = new planets.Venus();
  mars = new planets.Mars();
  jupiter = new planets.Jupiter();
  saturn = new planets.Saturn();
  candrocca = new planets.Candrocca(); // Moon Apogee
  rahu = new planets.Rahu(); // Moon Node

  _yuga = new Yuga();

  this.initializeYugaRotations();

  this.initializeYuga();

  PlanetarySystem.initializePlanetaryConstants();

  planetsList = _.keyBy([star, sun, moon, mercury, venus, mars, jupiter, saturn, candrocca, rahu], 'name');

 }

 get yuga() {
  return _yuga;
 }

 get planets() {
  return planetsList;
 }

 initializeYugaRotations() {
  // common values across the systems
  sun.YugaRotation = 4320000;
  moon.YugaRotation = 57753336;
  jupiter.YugaRotation = 364220;

  const isSuryaSiddhantaSystem = this.system === 'SuryaSiddhanta';

  // # Saura, HIL, p.15 && # Latadeva/Ardharatrika, HIL, p.15
  star.YugaRotation = isSuryaSiddhantaSystem ? 1582237800 : 1582237828;
  mercury.YugaRotation = isSuryaSiddhantaSystem ? 17937000 : 17937060;
  venus.YugaRotation = isSuryaSiddhantaSystem ? 7022388 : 7022376;
  mars.YugaRotation = isSuryaSiddhantaSystem ? 2296824 : 2296832;
  saturn.YugaRotation = isSuryaSiddhantaSystem ? 146564 : 146568;
  candrocca.YugaRotation = isSuryaSiddhantaSystem ? 488219 : 488203;
  rahu.YugaRotation = isSuryaSiddhantaSystem ? -232226 : -232238;
 }

 initializeYuga() {
  this.yuga.CivilDays = star.YugaRotation - sun.YugaRotation;
  this.yuga.SynodicMonth = moon.YugaRotation - sun.YugaRotation;

  this.yuga.Adhimasa = this.yuga.SynodicMonth - 12 * sun.YugaRotation;

  this.yuga.Tithi = 30 * this.yuga.SynodicMonth;
  this.yuga.Ksayadina = this.yuga.Tithi - this.yuga.CivilDays;
 }

 static initializePlanetaryConstants() {
  // star
  star.Rotation = 0;
  star.Sighra = 0;
  star.Apogee = 0;
  star.MandaCircumference = 0;
  star.SighraCircumference = 0;

  // sun
  sun.Rotation = sun.YugaRotation;
  sun.Sighra = sun.YugaRotation;
  sun.Apogee = 77 + 17 / 60;
  sun.MandaCircumference = 13 + 50 / 60;
  sun.SighraCircumference = 0;

  // moon
  moon.Rotation = moon.YugaRotation;
  moon.Sighra = 0;
  moon.Apogee = 0;
  moon.MandaCircumference = 31 + 50 / 60;
  moon.SighraCircumference = 0;

  // mercury
  mercury.Rotation = sun.YugaRotation;
  mercury.Sighra = mercury.YugaRotation;
  mercury.Apogee = 220 + 27 / 60;
  mercury.MandaCircumference = 29;
  mercury.SighraCircumference = 131.5;

  // venus
  venus.Rotation = sun.YugaRotation;
  venus.Sighra = venus.YugaRotation;
  venus.Apogee = 79 + 50 / 60;
  venus.MandaCircumference = 11.5;
  venus.SighraCircumference = 261;

  // mars
  mars.Rotation = mars.YugaRotation;
  mars.Sighra = sun.YugaRotation;
  mars.Apogee = 130 + 2 / 60;
  mars.MandaCircumference = 73.5;
  mars.SighraCircumference = 233.5;

  // jupiter
  jupiter.Rotation = jupiter.YugaRotation;
  jupiter.Sighra = sun.YugaRotation;
  jupiter.Apogee = 171 + 18 / 60;
  jupiter.MandaCircumference = 32.5;
  jupiter.SighraCircumference = 71;

  // saturn
  saturn.Rotation = saturn.YugaRotation;
  saturn.Sighra = sun.YugaRotation;
  saturn.Apogee = 236 + 37 / 60;
  saturn.MandaCircumference = 48.5;
  saturn.SighraCircumference = 39.5;

  // Candrocca
  candrocca.Rotation = candrocca.YugaRotation;
  candrocca.Sighra = 0;
  candrocca.Apogee = 0;
  candrocca.MandaCircumference = 0;
  candrocca.SighraCircumference = 0;

  // Rahu
  rahu.Rotation = rahu.YugaRotation;
  rahu.Sighra = 0;
  rahu.Apogee = 0;
  rahu.MandaCircumference = 0;
  rahu.SighraCircumference = 0;
 }

}

export default PlanetarySystem;