കൊല്ലവർഷം - JavaScript API (v1.3.12)
Show:

File: lib/calendar.js

/*
 * kollavarsham
 * http://kollavarsham.org
 *
 * Copyright (c) 2014-2018 The Kollavarsham Team
 * Licensed under the MIT license.
 */

/**
 * @module calendar
 */
import JulianDate from './dates/julianDate.js';
import MathHelper from './mathHelper.js';

// TODO: Refactor this out
let samkranti = { // eslint-disable-line no-underscore-dangle
 ahargana : true,
 Year   : true,
 Month  : true,
 Day   : true,
 Hour   : true,
 Min   : true
};

/**
 *
 * **INTERNAL/PRIVATE**
 *
 * @class Calendar
 */
class Calendar {

 constructor(celestial) {
  this.celestial = celestial;
 }

 static get weekdays() {
  return {
   0 : {en : 'Monday', ml : 'തിങ്കൾ'},
   1 : {en : 'Tuesday', ml : 'ചൊവ്വ'},
   2 : {en : 'Wednesday', ml : 'ബുധൻ'},
   3 : {en : 'Thursday', ml : 'വ്യാഴം'},
   4 : {en : 'Friday', ml : 'വെള്ളി'},
   5 : {en : 'Saturday', ml : 'ശനി'},
   6 : {en : 'Sunday', ml : 'ഞായർ'}
  };
 }

 static get months() {
  return {
   January  : 0,
   February : 1,
   March   : 2,
   April   : 3,
   May    : 4,
   June   : 5,
   July   : 6,
   August  : 7,
   September : 8,
   October  : 9,
   November : 10,
   December : 11
  };
 }

 static get naksatras() {
  return {
   0 : {saka : 'Asvini', enMalayalam : 'Ashwathi', mlMalayalam : 'അശ്വതി'},
   1 : {saka : 'Bharani', enMalayalam : 'Bharani', mlMalayalam : 'ഭരണി'},
   2 : {saka : 'Krttika', enMalayalam : 'Karthika', mlMalayalam : 'കാർത്തിക'},
   3 : {saka : 'Rohini', enMalayalam : 'Rohini', mlMalayalam : 'രോഹിണി'},
   4 : {saka : 'Mrgasira', enMalayalam : 'Makiryam', mlMalayalam : 'മകയിരം'},
   5 : {saka : 'Ardra', enMalayalam : 'Thiruvathira', mlMalayalam : 'തിരുവാതിര'},
   6 : {saka : 'Punarvasu', enMalayalam : 'Punartham', mlMalayalam : 'പുണർതം'},
   7 : {saka : 'Pusya', enMalayalam : 'Pooyam', mlMalayalam : 'പൂയം'},
   8 : {saka : 'Aslesa', enMalayalam : 'Aayilyam', mlMalayalam : 'ആയില്യം'},
   9 : {saka : 'Magha', enMalayalam : 'Makam', mlMalayalam : 'മകം'},
   10 : {saka : 'P-phalguni', enMalayalam : 'Pooram', mlMalayalam : 'പൂരം'},
   11 : {saka : 'U-phalguni', enMalayalam : 'Uthram', mlMalayalam : 'ഉത്രം'},
   12 : {saka : 'Hasta', enMalayalam : 'Atham', mlMalayalam : 'അത്തം'},
   13 : {saka : 'Citra', enMalayalam : 'Chithra', mlMalayalam : 'ചിത്ര'},
   14 : {saka : 'Svati', enMalayalam : 'Chothi', mlMalayalam : 'ചോതി'},
   15 : {saka : 'Visakha', enMalayalam : 'Vishakham', mlMalayalam : 'വിശാഖം'},
   16 : {saka : 'Anuradha', enMalayalam : 'Anizham', mlMalayalam : 'അനിഴം'},
   17 : {saka : 'Jyestha', enMalayalam : 'Thrikketta', mlMalayalam : 'തൃക്കേട്ട'},
   18 : {saka : 'Mula', enMalayalam : 'Moolam', mlMalayalam : 'മൂലം'},
   19 : {saka : 'P-asadha', enMalayalam : 'Pooradam', mlMalayalam : 'പൂരാടം'},
   20 : {saka : 'U-asadha', enMalayalam : 'Uthradam', mlMalayalam : 'ഉത്രാടം'},
   21 : {saka : 'Sravana', enMalayalam : 'Thiruvonam', mlMalayalam : 'തിരുവോണം'},
   22 : {saka : 'Dhanistha', enMalayalam : 'Avittam', mlMalayalam : 'അവിട്ടം'},
   23 : {saka : 'Satabhisaj', enMalayalam : 'Chathayam', mlMalayalam : 'ചതയം'},
   24 : {saka : 'P-bhadrapada', enMalayalam : 'Poororuttathi', mlMalayalam : 'പൂരുരുട്ടാതി'},
   25 : {saka : 'U-bhadrapada', enMalayalam : 'Uthrattathi', mlMalayalam : 'ഉത്രട്ടാതി'},
   26 : {saka : 'Revati', enMalayalam : 'Revathi', mlMalayalam : 'രേവതി'},
   27 : {saka : 'Asvini', enMalayalam : 'Ashwathi', mlMalayalam : 'അശ്വതി'}
  };
 }

 static timeIntoFractionalDay(date) {
  // TODO: Incorporate this into calculating the multiple-naksatra-per-day (time precision)
  // The year, month and day from the passed in date is discarded and only the time is used.
  // And even from the time information only the hour and minute is used and seconds, milliseconds etc. is discarded
  if (!(date instanceof Date)) {
   throw new Error('Invalid parameter. \'date\' should be an instance of \'Date\'');
  }
  const hour = date.getHours();
  const minute = date.getMinutes();
  return (hour * 60 + minute) / (24 * 60);
 }

 static gregorianDateToJulianDay(date) {
  // TODO:
  // Annotate all the magic numbers below !
  // There is some explanation here - http://quasar.as.utexas.edu/BillInfo/JulianDatesG.html

  let year = date.getFullYear();
  let month = date.getMonth() + 1;
  let day = date.getDate();

  if (month < 3) {
   year -= 1;
   month += 12;
  }

  let julianDay = MathHelper.truncate(365.25 * year) + MathHelper.truncate(30.59 * (month - 2)) + day + 1721086.5;

  if (year < 0) {
   julianDay -= 1;
   if (year % 4 === 0 && month > 3) {
    julianDay += 1;
   }
  }

  if (julianDay >= 2299160) {
   julianDay += MathHelper.truncate(year / 400) - MathHelper.truncate(year / 100) + 2;
  }

  return julianDay;
 }

 static julianDayToJulianDate(julianDay) {
  const j = MathHelper.truncate(julianDay) + 1402;
  const k = MathHelper.truncate((j - 1) / 1461);
  const l = j - 1461 * k;
  const n = MathHelper.truncate((l - 1) / 365) - MathHelper.truncate(l / 1461);
  const i = l - 365 * n + 30;
  const J = MathHelper.truncate(80 * i / 2447);
  const I = MathHelper.truncate(J / 11);

  const day = i - MathHelper.truncate(2447 * J / 80);
  const month = J + 2 - 12 * I;
  const year = 4 * k + n + I - 4716;

  return new JulianDate(year, month, day);
 }

 static julianDayToGregorianDate(julianDay) {
  const a = julianDay + 68569;
  const b = MathHelper.truncate(a / 36524.25);
  const c = a - MathHelper.truncate(36524.25 * b + 0.75);
  const e = MathHelper.truncate((c + 1) / 365.2425);
  const f = c - MathHelper.truncate(365.25 * e) + 31;
  const g = MathHelper.truncate(f / 30.59);
  const h = MathHelper.truncate(g / 11);

  const day = MathHelper.truncate(f - MathHelper.truncate(30.59 * g) + (julianDay - MathHelper.truncate(julianDay)));
  const month = MathHelper.truncate(g - 12 * h + 2);
  const year = MathHelper.truncate(100 * (b - 49) + e + h);

  const result = new Date(year, month - 1, day);
  if (year > 0 && year <= 99) {
   result.setFullYear(year);
  }
  return result;
 }

 static julianDayToModernDate(julianDay) {
  // Will return JulianDate object for any date before 1st January 1583 AD and Date objects for later dates
  return julianDay < 2299239 ? Calendar.julianDayToJulianDate(julianDay) : Calendar.julianDayToGregorianDate(julianDay);
 }

 static julianDayToAhargana(julianDay) {
  return julianDay - 588465.50;
 }

 static aharganaToJulianDay(ahargana) {
  return 588465.50 + ahargana;
 }

 static kaliToSaka(yearKali) {
  return yearKali - 3179;
 }

 static sakaToKali(yearSaka) {
  return yearSaka + 3179;
 }

 static julianDayToWeekday(julianDay) {
  return Calendar.weekdays[MathHelper.truncate(julianDay + 0.5) % 7];
 }

 static getAdhimasa(lastConjunctionLongitude, nextConjunctionLongitude) {
  let n1 = MathHelper.truncate(lastConjunctionLongitude / 30);
  let n2 = MathHelper.truncate(nextConjunctionLongitude / 30);
  return Math.abs(n1 - n2) < MathHelper.epsilon ? 'Adhika-' : '';
 }

 static getMasaNum(trueSolarLongitude, lastConjunctionLongitude) {
  let masaNum = MathHelper.truncate(trueSolarLongitude / 30) % 12;
  if (masaNum === MathHelper.truncate(lastConjunctionLongitude / 30) % 12) {
   masaNum += 1;
  }
  masaNum = (masaNum + 12) % 12;
  return masaNum;
 }

 static getNaksatra(trueLunarLongitude) {
  return Calendar.naksatras[MathHelper.truncate(trueLunarLongitude * 27 / 360)];
 }

 nextDate(date) {
  // TODO: This looks like a concern of the calling library - But could be exposed as a static utility method (0 usages other than tests)
  date.setUTCDate(date.getUTCDate() + 1);
  return date;
 }

 julianInEngland(julianDay) {
  // TODO: This might be exposed as a static utility method (0 usages other than tests)
  // Gregorian calendar was first introduced in most of Europe in 1582,
  // but it wasn't adopted in England (and so in US and Canada) until 1752
  //
  // - http://www.timeanddate.com/calendar/julian-gregorian-switch.html
  //
  // This returns true between
  //   October 14th, 1582 and September 14th, 1752, both dates exclusive
  return julianDay >= 2299160 && julianDay <= 2361221;
 }

 aharganaToKali(ahargana) {
  return MathHelper.truncate(ahargana * this.celestial.planets.sun.YugaRotation / this.celestial.yuga.CivilDays);
 }

 kaliToAhargana(yearKali, masaNum, tithiDay) {
  const sauraMasas = yearKali * 12 + masaNum; // expired saura masas

  const adhiMasas = MathHelper.truncate(sauraMasas * this.celestial.yuga.Adhimasa / ( 12 * this.celestial.planets.sun.YugaRotation )); // expired adhimasas

  const candraMasas = sauraMasas + adhiMasas; // expired candra masas

  const tithis = 30 * candraMasas + tithiDay - 1; // expired tithis

  const avamas = MathHelper.truncate(tithis * this.celestial.yuga.Ksayadina / this.celestial.yuga.Tithi); // expired avamas

  return tithis - avamas;
 }

 findSamkranti(leftAhargana, rightAhargana) {
  let width = (rightAhargana - leftAhargana) / 2;
  let centreAhargana = (rightAhargana + leftAhargana) / 2;

  if (width < MathHelper.epsilon) {
   return centreAhargana;
  } else {
   let centreTslong = this.celestial.getTrueSolarLongitude(centreAhargana);
   centreTslong -= MathHelper.truncate(centreTslong / 30) * 30;
   if (centreTslong < 5) {
    return this.findSamkranti(leftAhargana, centreAhargana);
   } else {
    return this.findSamkranti(centreAhargana, rightAhargana);
   }
  }
 }

 calculateSamkranti(ahargana, desantara) {
  samkranti.ahargana = this.findSamkranti(ahargana, ahargana + 1) + desantara;
  // below line is the fix that Yano-san worked in for Kerala dates - #20140223 cf. try_calculations
  let roundedSamkranti = MathHelper.truncate(samkranti.ahargana) + 0.5;
  let samkrantiModernDate = Calendar.julianDayToModernDate(Calendar.aharganaToJulianDay(roundedSamkranti));
  if (JulianDate.prototype.isPrototypeOf(samkrantiModernDate)) { // eslint-disable-line no-prototype-builtins
   samkranti.Year = samkrantiModernDate.year;
   samkranti.Month = samkrantiModernDate.month;
   samkranti.Day = samkrantiModernDate.date;
  } else {
   samkranti.Year = samkrantiModernDate.getFullYear();
   samkranti.Month = samkrantiModernDate.getMonth() + 1;
   samkranti.Day = samkrantiModernDate.getDate();
  }
  let fractionalDay = MathHelper.fractional(samkranti.ahargana) * 24;
  samkranti.Hour = MathHelper.truncate(fractionalDay);
  samkranti.Min = MathHelper.truncate(60 * MathHelper.fractional(fractionalDay));
 }

 isTodaySauraMasaFirst(ahargana, desantara) {
  /*
   //  Definition of the first day
   //  samkranti is between today's 0:00 and 24:00
   //  ==
   //  at 0:00 before 30x, at 24:00 after 30x
   */
  let trueSolarLongitudeToday = this.celestial.getTrueSolarLongitude(ahargana - desantara);
  let trueSolarLongitudeTomorrow = this.celestial.getTrueSolarLongitude(ahargana - desantara + 1);

  trueSolarLongitudeToday -= MathHelper.truncate(trueSolarLongitudeToday / 30) * 30;
  trueSolarLongitudeTomorrow -= MathHelper.truncate(trueSolarLongitudeTomorrow / 30) * 30;

  if (25 < trueSolarLongitudeToday && trueSolarLongitudeTomorrow < 5) { // eslint-disable-line yoda
   this.calculateSamkranti(ahargana, desantara);
   return true;
  }

  return false;
 }

 getSauraMasaAndSauraDivasa(ahargana, desantara) {
  // If today is the first day then 1
  // Otherwise yesterday's + 1
  let month;
  let day;
  ahargana = MathHelper.truncate(ahargana);
  if (this.isTodaySauraMasaFirst(ahargana, desantara)) {
   day = 1;
   let tsLongTomorrow = this.celestial.getTrueSolarLongitude(ahargana + 1);
   month = MathHelper.truncate(tsLongTomorrow / 30) % 12;
   month = (month + 12) % 12;
  } else {
   const {sauraMasa, sauraDivasa} = this.getSauraMasaAndSauraDivasa(ahargana - 1, desantara);
   month = sauraMasa;
   day = sauraDivasa + 1;
  }
  return {sauraMasa : month, sauraDivasa : day};
 }

}

export default Calendar;